Deixis Magazine Image
Copy of DEIXIS 2022
URL to Deixis Magazine
https://www.krellinst.org/doecsgf/docs/deixis/deixis2022.pdf
Deixis Magazine Year
2022